Bannerคอนกรีตผสมเสร็จ KR โรงปูนเขตรุ่งเรือง ได้รับมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ 213-2560 ใช้วัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ควบคุมสัดส่วนผสมของคอนกรีตโดยระบบคอมพิวเตอร์ทำการชั่งน้ำหนักสามารถทำให้ได้ ส่วนผสมคอนกรีตที่ถูกต้องแน่นอนและสม่ำเสมอ คอนกรีตผสมเสร็จเป็นมาตรฐาน คอนกรีตปกติที่ใช้กันโดยทั่วไป ถูกออกแบบให้มีกำลังอัด (KSC) ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (โดยทั่วไปแล้ว กำลังอัดของคอนกรีต จะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ต้องใช้เวลา 28วัน นับตั้งแต่ผลิต) เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น ควรเลือกคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีกำลังอัด เหมาะสมกับการใช้งาน และมีขั้นตอนการเตรียมงานและการทำงานพื้นที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้งานพื้นได้คุณภาพและใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น
Bannerคอนกรีตผสมเสร็จ KR โรงปูนเขตรุ่งเรือง ได้รับมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 213-2560 ใช้วัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ควบคุมสัดส่วนผสมของคอนกรีตโดยระบบคอมพิวเตอร์ทำการชั่งน้ำหนักสามารถทำให้ได้ ส่วนผสมคอนกรีตที่ถูกต้องแน่นอนและสม่ำเสมอ คอนกรีตผสมเสร็จเป็นมาตรฐาน คอนกรีตปกติที่ใช้กันโดยทั่วไป ถูกออกแบบให้มีกำลังอัด (KSC) ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (โดยทั่วไปแล้ว กำลังอัดของคอนกรีต จะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ต้องใช้เวลา 28วัน นับตั้งแต่ผลิต) เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น ควรเลือกคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีกำลังอัด เหมาะสมกับการใช้งาน และมีขั้นตอนการเตรียมงานและการทำงานพื้นที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้งานพื้นได้คุณภาพและใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น